tiistai 2. elokuuta 2016

Naisia Filipin seurakunnassa

Johdanto


Tämän kirjoituksen tarkoitus on käsitellä Uuden Testamentin tekstejä, jotka näyttävät viittaavan tiettyjen naisten huomattavaan asemaan seurakunnassa. Yksi tällainen seurakunta, jossa naiset toimivat erityisessä roolissa, oli Filippissä. Perusteet tälle väitteelle nousevat Apostolien tekojen luvusta 16 sekä Paavalin kirjeestä Filippiläisille. Ennen kuin sukellamme tarkemmin itse teksteihin, on syytä tehdä muutamia kulttuuriin liittyviä huomioita, jotka vaikuttavat merkittävästi tekstien taustalla.

Naiset & kotiseurakunnat


Suurissa seurakunnissa kasvaneiden uskovien voi olla hankala kuvitella mielessään pienessä kodissa kokoontuva seurakunta. Monien pikkupaikkakuntien miniseurakuntien kasvatit ovat taas kyllästymiseen saakka ryömineet lapsena tuolien alla samalla, kun 10-15 hengen joukko kokoontuu keittiön kautta 20m2 kokoiseen olohuoneeseen laulamaan Hengellisen laulukirjan ikivihreitä. 

Aivan ensimmäiset seurakunnat, joista voimme Uudessa Testamentissa lukea, olivat varsin pieniä, ja ne kokoontuivat kodeissa. Juuri tähän liittyy eräs tärkeä seikka, joka tulee nostaa esiin meneillään olevassa keskustelussa. Tutkimuksessa vallitsee nimittäin melko laaja yksimielisyys siitä, että myös naisia oli merkittävissä asemissa varhaisissa seurakunnissa. Nämä asemat kulkivat käsi kädessä sen kanssa, että naiset saattoivat joissain tilanteissa toimia perhekuntansa johtajina. Tällaisessa tilanteessa näiden naisten asema säilyi luontevasti samana myös silloin, kun he antoivat seurakunnalle mahdollisuuden kokoontua kodissaan. (Suosittelen vilkaisemaan aiheesta tarkemmin Kaisa-Maria Pihlavan gradusta)

Filippi & Apostolien teot


Apostolien tekojen luvussa 16 kohtaamme tilanteen, jossa Paavali saapuu seurueineen Filippiin. Filippi oli tuohon aikaan Makedonian tärkein kaupunki (Ap.t. 16:12). On osoitettu, että naisilla oli tällä alueella huomattavasti suurempi vapaus toimia erinäisillä osa-alueilla verrattuna muuhun kreikkalaiseen kulttuuriin. (Spencer 2013, 6; Mowczko 2011.)

Apostolien tekojen kertomus Filippin seurakunnan perustamisesta tuo korostetusti esiin purppuramyyjä Lyydian aseman seurakunnan keskiössä. Teksti kertoo suoraan, että Lyydia oli Tyatiran kaupungista kotoisin oleva ”jumalaapelkäävä”, joka teki bisnestä purppurakankailla. Samalla tavalla kuin sadanpäällikkö Kornelius mainitaan perhekuntansa (οἶκος, oikos) johtajana (10:2), myös Lyydia oli hyväosainen ja hän toimi oman huonekuntansa (οἶκος, oikos) johtajana (16:14-15). Koska Lyydian miestä ei mainita, hän oli todennäköisesti leski. 

Lyydia, joka oli ilmeisimmin leski, toimi Filipin seurakunnassa.

Kun Lyydia perhekuntineen kääntyi kristityiksi, hän antoi kotinsa seurakunnan käyttöön. Myöhemmin, kun Paavali ja Silas pääsivät vapaaksi vankilasta, he menivät Lyydian taloon, jossa uskovat olivat koolla (16:40). Alusta saakka seurakunnan kohtauspaikkana toimi siis Lyydian koti.

Kun luemme Apostolien tekojen kuvausta ajan kulttuuria vasten, on selvää, että Lyydia toimi seurakunnan kokoontumisissa johtavassa asemassa. Tämä oli täysin loogista, koska kreikkalais-roomalaisessa kulttuurissa talonomistaja oli vastuussa kaikesta talossaan tapahtuvasta toiminnasta ja heillä oli automaattisesti ylin sana kaikissa kokoontumisissa. (Belleville 2005, 38; Pihlava 2007; Fee 1995, 67, 390.)


Kirje Filippiin


Tarkastelkaamme vielä lyhyesti Paavalin lähettämää kirjettä Filippin seurakunnalle. Kirje alkaa hyvin poikkeuksellisesti, koska Paavali suuntaa sanansa seurakunnan kaitsijoille (ἐπίσκοπος, episkopos) ja diakoneille (διάκονος, diakonos). On syytä kysyä, miksi juuri tässä kirjeessä alkusanat suunnataan nimenomaan näille henkilöille, koska muissa Paavalin kirjeissä tällainen aloitus on tuntematon. Helluntailaisen Uuden testamentin eksegeetti Gordon Feen mukaan paras selitys on liittää tämä huomio jakeisiin 4:2-3. Paavali kirjoittaa: 

”Kehotan Euodiaa ja Syntykeä elämään sovussa Herraa palvellen. Pyydän myös sinua, uskollinen työtoverini, auttamaan näitä naisia, jotka ovat minun kanssani taistelleet evankeliumin puolesta samoin kuin Clemens ja muutkin työtoverini, joiden kaikkien nimet ovat elämän kirjassa.” 

Paavali korostaa seurakunnan yhteyttä läpi kirjeen. Nyt hän antaa erityisen kehotuksen kahdelle kreikkalaiselle naiselle, Euodialle ja Syntykelle. Tästä kaikesta voidaan tehdä kolme merkittävää huomiota. 

(1) Paavali kutsuu näitä naisia henkilökohtaisesti nimellä. Paavalin kirjeissä on useita kohtia, joissa hän puuttuu erinäisiin ongelmiin nuhtelemalla asiaankuuluvia henkilöitä. Kuitenkaan juuri koskaan heitä ei mainita erityisesti nimeltä. Näin ollen se, että Paavali mainitsee Euodian ja Syntyken nimeltä, osoittaa siihen suuntaan, että naisilla oli seurakunnan keskuudessa huomattava asema. 

(2) Paavali vetoaa kehotuksessaan kolmanteen osapuoleen puuttuessaan näiden naisten väliseen kiistaan. Jos Euodia ja Syntyke kuuluvat ”kaitsijoihin ja/tai diakoneihin” on loogista, että ulkopuolisen henkilön täytyi puuttua heidän kiistaansa. Miksi Paavali ei pyydä kaitsijoita/diakoneja ratkaisemaan tilannetta? Huomio, jonka mukaan naiset kuuluivat itse seurakunnan johtajistoon on esitetty jo melko varhain. Esimerkiksi itse naisten johtajuutta vastustanut Johannes Krysostomos (347-407) piti kirjoituksissaan Euodiaa ja Syntykeä Filippin seurakunnan johtajina (Silva 2005, 192; ks. alhaalta viite [1]).

(3) Paavali antaa näistä naisista erityisen maininnan, koska he ovat taistelleet Paavalin rinnalla evankeliumin hyväksi. Paavali kutsuu heitä työtovereiksi (συνεργός, synergos). On tärkeää huomata, että samalla termillä Paavali kuvaa muualla useita merkittäviä henkilöitä, kuten Apollosta (1. Kor. 3:9); Priskaa ja Aquilaa (Room. 16:3-4), Timoteusta (Room. 16:21; 1. Tess. 3:2), Tiitusta (2. Kor. 8:23), ja Epafroditosta (Fil. 2:25). Korinttilaisia Paavali kehottaa olemaan kuuliaisia ja antamaan tunnustusta seurakunnan johtajille ja heidän kanssaan työtä tekeville (συνεργέω, synergeo) (1. Kor. 16:16, 18). 

Filipin seurakunnassa oli ilmeisimmin naisia johtotehtävissä.
Euodia ja Syntyke ovat siis laittaneet itsensä likoon evankeliumin hyväksi. He ovat tehneet työtä tasaveroisesti miesten rinnalla. Lienee myös selvää, että julistamiseen/opettamiseen kuuluu sisäänrakennettu ajatus henkilön auktoriteetista. Usein esille nostettu ajatus siitä, että naiset voivat esimerkiksi evankelioida, mutta eivät opettaa (varsinkaan miehiä), kuulostaa varsin keinotekoiselta. (Fee; Spencer; Bilezikian; Belleville; Hull; Mowczko.)

Vanhimmat/kaitsijat ja huonekuntien päälliköt


Uuden testamentin tekstit osoittavat, että varhaisissa seurakunnissa asetettiin tiettyjä henkilöitä vanhimmiksi/kaitsijoiksi. Heidän tehtävänään oli pitää huolta kaupungissa olevasta seurakunnasta (Ap.t. 14:23; 1. Tess. 5:11-12; 1. Tim. 3:1; Tiit. 1:5, 7). Vaikka tietomme tästä kaikesta ovat melko vajavaiset, vaikuttaa siltä, että näihin virkoihin asetettiin juuri heitä, jotka olivat valmiiksi huonekuntiensa päälliköitä. Yhtenä tällaisena esimerkkinä voitaisiin mainita Stefanas, joka oli johtavassa asemassa Korintin seurakunnassa ja omassa perhekunnassaan (1. Kor. 1:16; 16:15-16). Tämäntapainen käytäntö näyttää olleen olemassa ainakin juutalaisten synagogissa. ”Synagogien päät” olivat nimittäin usein juuri huonekuntien johtajia. Jopa juutalaisten synagogissa jotkut näistä henkilöistä olivat naisia. (Fee 2011, 78-79; Johnson 2001, 219, 223.)

Johtopäätöksiä


Kaikesta päätellen Euodia ja Syntyke olivat merkittävässä roolissa Filippin seurakunnassa. Vielä heidän rooliaankin tärkeämpänä pidän Lyydian asemaa oman huonekuntansa johtajana. Kun otamme huomioon kreikkalais-roomalaisen kulttuurin ja naisten mahdollisen aseman juutalaisten synagogissa, kaikki viittaa siihen, että Lyydialla oli huomattava rooli Filippin seurakunnan keskiössä, varsinkin tilanteissa, joissa uskovat olivat koolla hänen kodissaan. 

Gordon Fee on todennut, että väite, jonka mukaan Filippin seurakuntaa eivät johtaneet naiset, on silmien ummistamista todisteille. Väite on kova, mutta saattaa osua hyvin oikeaan.

_________________


Janne Saarelalla on B.A. teologiasta, ja hän lähti juuri kolmen vuoden Regent College -matkalle Kanadaan. Jannen kirjoituksia apologetiikasta ja Uuden testamentin tutkimuksesta löytyy pinkka hänen kotiseurakuntansa nettisivuilta. Jannen yksi suurimmista lihallista heikkouksista on suklaa.
Viitteet


[1] Kommentoidessaan Euodikeaa ja Syntykeä Krysostomos kirjoittaa: "Some say Paul here exhorts his own wife; but it is not so, but some other woman, or the husband of one of them. Help these women, for they labored with me in the Gospel, with Clement also, and the rest of my fellow-workers whose names are in the book of life. Do you see how great a testimony he bears to their virtue? For as Christ says to his Apostles, Rejoice not that the spirits are subject to you, but rejoice that your names are written in the book of life; so Paul testifies to them, saying, whose names are in the book of life. These women seem to me to be the chief of the Church which was there, and he commends them to some notable man whom he calls his yokefellow, to whom perchance he was wont to commend them, as to a fellow-worker, and fellow-soldier, and brother, and companion, as he does in the Epistle to the Romans, when he says, I commend unto you Phebe our sister, who is a servant of the Church that is at Cenchrea. Yokefellow; either some brother of theirs, or a husband of hers; as if he had said, Now you are a true brother, now a true husband, because you have become a Member. For they labored with me in the Gospel. This protection came from home, not from friendship, but for good deeds. Labored with me. What do you say? Did women labor with you? Yes, he answers, they too contributed no small portion. Although many were they who wrought together with him, yet these women also acted with him among the many. The Churches then were no little edified, for many good ends are gained where they who are approved, be they men, or be they women, enjoy from the rest such honor. For in the first place the rest were led on to a like zeal; in the second place, they also gained by the respect shown; and thirdly, they made those very persons more zealous and earnest. Wherefore you see that Paul has everywhere a care for this, and commends such men for consideration. As he says in the Epistle to the Corinthians: Who are the first-fruits of Achaia, Some say that the word yokefellow, (Syzygus,) is a proper name. Well, what? Whether it be so, or no, we need not accurately enquire, but observe that he gives his orders, that these women should enjoy much protection."

KIRJALLISUUTTA


Belleville, Linda. 2005. Women in Ministry: An Egalitarian Perspective. Teoksessa: Two Views on Women in Ministry. S. N. Gundry, J. R. Beck (toim.). Grand Rapids, MI: Zondervan. 21–103.

Bilezikian, Gilbert. 2006. Beyond Sex Roles. Grand Rapids MI: Baker Academic.

Fee, Gordon. D. 1995. Paul’s Letter to the Philippians. New International Commentary on the New Testament. William B. Eerdmans.
Fee, Gordon. D. 1999. Philippians. 3rd edition. Downers Grove, IL: IVP Academic.
Fee, Gordon. D. 2011. 1 & 2 Timothy, Titus. Understanding the Bible Commentaries. Grand Rapids: Baker Books. 

Hull, Robert. F. 2016. Constructing Euodia and Syntyche: Philippians 4:2–3 and the Informed Imagination.

Johnson, Luke Timothy. 2001. The First and Second Letters to Timothy. A New Translation with Introduction and Commentary. New Haven and London: Yale University Press. 

Mowczko, Margaret. Women Leaders in the Philippian Church. 

Pihlava, Kaisa-Maria. 2007. Naiset kodeissaan kokoontuvissa seurakunnissa ensimmäisellä ja toisella vuosisadalla. Pro Gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

Silva, Moises. 2005. Philippians. Baker Exegetical Commentary on the New Testament. 2nd edition. Grand Rapids: Baker Academic.

Spencer, Aída Besançon. 2013. Leadership of Women in Crete and Macedonia as a Model for the Church. Priscilla Papers 27/4, 5-15.

3 kommenttia:

 1. Janne Saarelan tekstistä pomppasi heti esille 1. Tim. 3:1. Olisit nyt jatkanut tekstiä pidemmälle, mitä siinä sanotaan?

  1Tim.3:2 "Niin tulee siis seurakunnan kaitsijan olla nuhteeton, yhden vaimon mies, raitis, maltillinen, säädyllinen, vieraanvarainen, taitava opettamaan,"

  Vastaavanlaisia "sukupuolineutraaleja" lainauksia nousee juuri egalitaristien ottamissa raamatunlainauksissa.

  Toisekseen, vaikka juutalaisesta synagoga-muodosta tunnetaan ns. "synagogan-äidit", on kyseessä synagogatoiminnan tukeminen varallisesti, ei itse rabbina tai hepreaksi "nasi"-johtajana olemisesta.

  Lyydia antoi kotinsa varakkaana Jumalan seurakunnan käyttöön, mutta hän ei ollut seurakunnan johtaja. Egalitaristit haluavat sekottaa tämän tarkoituksella, koska heidän päämääränsä on saada nainen seurakunnan johtajan asemaan, ja siksi raamatuntekstejä selitetään uudella tavalla - sanon: mielivaltaisesti ja tarkoitushakuisesti.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Hei jälleen, Petri. Nyt vähän kiireessä kirjoitan, joten kirjoitan lyhyesti:

   §1 Viittaus 1. Tim. 3:1:een oli Jannella lähinnä yksi monesta viittauksesta, kun oli kyse isosta kasasta vanhimman rooliin viittaavia raamatunpaikkoja. Takerrut siis kokonaisuuden puolesta epärelevanttiin jakeeseen, jonka tehtävänä oli lähinnä vinkata ja linkata niitä raamatunpaikkoja, jotka puhuvat jotain siitä, mitä paimenten ym. tehtävistä voidaan sanoa. Lista (samoin kuin kirjoitus yleensäkin) olisi toiminut yhtä hyvin ilman koko paikkaa. Eli siinä mielessä tuota on vähän hankala ottaa argumentiksi Jannen pointtia vastaan.

   §2 Missä lähteessä puhutaan synagoga-äideistä? Osaatko sanoa hyvää akateemista linkkiä aiheeseen? Mielenkiinnolla lukisin.

   §3 Jos Lyydia antoi kotinsa seurakuntansa käyttöön, ja Lyydia oli oikoksensa johtaja, ja jos oikoksen johtaja koko siinä kulttuurissa vastasi kaikesta, mitä hänen talossaan tapahtui, niin eikö se loogisesti tarkoita, että hänellä oli johtoasema tapahtumissa, jotka tapahtuivat hänen kotonaan? Miten otat kantaa tähän logiikkaan?

   §4 "Mielivaltainen" ja "tarkoitushakuinen" olisi tietysti hyvä osoittaa argumentein. Mikä on vastakeissisi Syntyken ja Euodian suhteen?

   Palaillaan! =)

   Poista
 2. Dynamics of Identity in the World of the Early Christians - Philip A. Harland tuli tässä ensimmäisenä "goolge-books", lähteestä esille.

  https://books.google.fi/books?id=_rOoAwAAQBAJ&pg=PA85&dq=mothers+of+synagogue&hl=fi&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

  Ns. "mater-synagogorum", on nähty diaspora-juutalaisuuden keskellä olevana muotona, josta toki kiistellään - mitä tämä todellisuudessa tarkoitti.

  Kokonaisvaltaisessa "nasi"/din"-synagogatoiminnassa on vaikeaa ainakaan Jerusalemin alueella nähdä, että nainen olisi johtanut synagoogaa. Siksi lähteet tulevat Rooman alueelta, eli diasporta juutalaisuuden keskeltä.

  Tämä ei kuitenkaan ole itselleni mikään perusta UT:n opetuksen muuttamiselle, mutta koska synagogamuotoon viitatiiin toin sen esille.

  Eräs laaja teos on: "Women Leaders in the Ancient Synagogue: Inscriptional Evidence and Background Issues" - Bernadette J. Brooten

  VastaaPoista